سبد خرید

کتاب انتخاب عالی | جیم کالینز

خرید کتاب انتخاب عالی نوشته جیم کالینز

کتاب انتخاب عالی نوشته جیم کالینز و هانسن ضمن هشدار در مورد دنیای پرآشوب، سعی می کنند به این سوال اساسی پاسخ دهند که: چگونه «برخی شرکت ها و رهبران، چنین دنیایی را فوق العاده خوب هدایت می کنند؟ رهبرانی که نه تنها واکنش نشان می دهند، بلکه خلق می کنند؛ نه تنها دوام می آورند، بلکه موفق می شوند و نه تنها موفق می شوند، بلکه رشد نیز می کنند.»؟ کالینز و هانسن با موشکافی و دقت وسواس گونه ای، سعی کردند پرده از این راز بزرگ بردارند و با آشکارکردن تضادها و شباهت های رهبران شرکت های ۱۰X و شرکت های مقیاس، یاری رسان ما در مدیریت بهتر آینده باشند.

انتخاب عالی | جیم کالینز

کتاب انتخاب عالی؛ چرا بعضی از شرکت‌ها با وجود همه بحران‌ها، باز هم جهش می‌کنند؟
نویسنده: جیم کالینز (Jim Collins) و مورتن تی‌.هانسن ؛ ‏‫ترجمه: عهدیه عبادی / ناشر: هورمزد
تعداد صفحه:500 صفحه
قیمت: 55000 تومان
قطع: رقعی
چاپ: افست
شــــابک: 5-96-6958-600-978
نوبت چاپ: سوم، 1398

کتاب انتخاب عالی | جیم کالینز | انتشارات هورمزد

سخن ناشر
فصل اول:
رشد باوجود قطعیت نداشتن
فصل دوم:
10Xer ها
فصل سوم:
راه پیمایی 20 مایلی
فصل چهارم:
اول گلوله ها را شلیک کن، بعد توپ ها را
فصل پنجم:
رهبری در باالی خط مرگ
فصل ششم:
اس مک
فصل هفتم:
بازده شانس
سخن پایانی:
انتخاب عالی
سؤاالت متداول
بنیان های تحقیقات

جیم کالینز نویسنده کتاب انتخاب عالی

جیم کالینز، استادِ جادویی موفقیتِ شرکت‌هاست؛ بزرگ‌‌‌ترین، بهترین، ضعیف‌ترین و آن‌هایی که شکست خوردند؛ از شرکت‌های نوپا تا آن‌هایی که از زمان تأسیس‌شان دو سوم قرن می‌گذرد.
نویسنده‌ی کتاب‌های پرفروش (از خوب تا عالی) و (ساختن برای ماندن: عادات قدرتمند شرکت‌های قدرتمند) هم‌‌‌زمان، مدیرانی را برای بخش‌های صنفی و اجتماعی آموزش می‌دهد.
کار او مورد تحسین «هفته‌‌‌نامه‌ی تجارت» ، «اکونومیست» ، «یو اس ای تودی» و «نشریه‌ی تجاری هاروارد» قرار گرفت.
جیم کالینز در کتاب‌هایش برخی از باورهای رایج را به چالش می‌کشد. مثلا اینکه آیا واقعا آن طور که خیلی‌ها می‌گویند، دوره‌های اقتصادی سخت و پرآشوب نیازمند رهبرانی جسور و عاشقِ خطرکردن است؟ کالینز چندان با این مساله موافق نیست. بسیاری از رهبران و مدیران مورد بررسی کالینز افرادی مخالف خطر کردن و حتی بیزار از آن هستند.
افسانه دیگری که کالینز آن را زیر سوال می‌برد این است که تنها عامل موفقیت نوآوری است. بیشتر شرکت‌های مورد توجه و بررسی کالینز شرکت‌هایی بودند که یک قدم از مد روز بازار عقب‌تر بودند.

مـا احسـاس می‌کنیـم فرهنـگ مدرن‌مـان به‌نوعـی بیمـاری خطرنـاک مبتلا شـده و امیـد را از بیـن بـرده اسـت: دیدگاهـی کـه به‌طـور فزاینـدهای شـایع شـده، مبنـی بـر ایـن اسـت کـه عالی‌بـودن و حتـی شـانس، بیشـتر مرهـون شـرایط اسـت و نـه عمـل و انضبــاط (اینکــه آنچــه بــرای مــا رخ می‌دهــد بیــش از آنچــه مــا انجــام میدهیــماهمیــت دارد.)
در بازی‌هــای شــانس‌محور ماننــد ال تــاری یــا رولــت ایــن دیــدگاه محتمــل اســت؛ امــا پذیرفتنــش به‌عنــوان یــک فلســفه‌ی مطلــق و به‌کارگیــری گســترده‌تر آن در زمینــه‌ی کوشــش‌های بشــری، نوعــی دیــدگاه تضعیف‌کننــده دربـاره‌ی زندگـی اسـت، دیدگاهـی کـه تصـور نمی‌کنیـم کسـی دوسـت داشـته باشـد بـر ایـن باوریـد کـه اعمـال مـا اهمیـت کمـی دارنـد بـه جوانـان آمـوزش دهـد.
آیـا واقعـا خوش‌شـانس هسـتند و شـرایط و آنهایـی کـه اتفاقـی عالـی را رقـم میزننـد صرفـا می‌خواهیــم جامعــه و فرهنگــی بســازیم کــه مــا را محــدود کــرده اســت؟
آیــا واقعــا مــا را بــه ایــن اعتقــاد ترغیــب کنــد کــه مســئول انتخاب‌هــای خــود و پاســخگوی عملکردمــان نیســتیم؟

جیم کالینز در کتاب انتخاب عالی از مدیران 10XER صحبت می‌کند

چرا بعضی از شرکت ها با وجود همه ی بحران ها باز هم جهش می کنند؟ در کتاب انتخاب عالی جیم از اصطلاح 10XER صحبت می کند. در واقع 10XER شرکت هایی هستند که در شرایط بحرانی تسلیم مرگ نمی شوند و همچنان به رشد خود ادامه می دهند. شرکت هایی که دست کم 10 مرتبه از میانگین صنعت خود بهتر عمل کرده اند.
10XER اصطلاح مـا بـرای کسـانی اسـت کـه شـرکتهای 10X را ایجـاد کرده‌انـد. مـا در تحقیـق خـود متوجـه شـدیم کـه 10Xerهـا در چنــد خصوصیــات رفتــاری اشــتراک دارنــد کــه آنهــا را از رهبــران شــرکتهای مقیـاس متمایـز می‌کنـد. در ایـن کتاب، بـه معرفـی ایـن خصوصیـات می‌پردازیـم و ادامه توضیــح می‌دهیــم کــه چگونــه 10Xerهــا شــرکتهای موفــق سـازگار بـا خـود را ایجـاد و رهبـری کردنـد.

کالینز و مورتی تی هانسن، در پژوهشی نه ساله، که از سال 2002 (پس از حملات یازده سپتامبر؛ بی ثباتی اقتصادی در بازارها و افت سهام و…) آغاز و تا سال 2011 به طول انجامید، با طرح سوالی بنیادین که «چرا برخی شرکت ها در شرایط قطعیت نداشتن و حتی هرج و مرج رشد می کنند، اما دیگران نمی توانند؟»، دنیای کسب و کار را به چالش کشیدند.

بنابرایـن از شـما دعـوت می‌کنیـم تـا در سـفری بـرای آموختـن آنچـه مـا آموخته‌ایـم بــه مــا بپیوندیــد. بــه چالــش بکشــید، ســؤال کنیــد و اجــازه دهیــد شــواهد ســخن بگوینـد.

هرچـه مفیـد یافتیـد بردار یـد و آن را در خلـق شـرکتی عالـی بـه کار ببریـد؛ شـرکتی کـه فقـط بـه رو یدادهـا واکنـش نشـان نمی‌دهـد، بلکـه رویدادهـا را شـکل می‌دهـد. چنانکـه پیتـر دراکـر اندیشـمند تأثیرگـذار حـوزه‌ی مدیریـت اعتقـاد دارد: «بهتریـن و حتـی شـاید تنهـا راه بـرای پیشبینـی آینـده، خلـق آن اسـت.»

کتاب انتخاب عالی نوشته جیم کالینز

دربارۀ کتاب از خوب به عالی بیشتر بدانیم: چرا برخی از شرکت‌ها جهش می کنند و برخی دیگر نه؟

جیم کالینز؛ آیا شرکت خوب به شرکت عالی می‌تواند تبدیل شود؟ اگر بله چگونه امکانپذیر است؟

کتاب از خوب به عالی جیم کالینز

جیم کالینز در کتاب انتخاب به چه موضوعاتی می‌پردازد؟

مـا نمی‌توانیـم آینـده را پیش‌بینـی کنیـم؛ امـا میتوانیـم آن را بسـازیم. این سـرآغاز کتــاب انتخــاب عالی است. جیم کالینز در کتاب انتخاب عالی به بررسی نمونه‌هایی که در معرض دید قرار گرفته‌اند و متمایز خواهند شد مورد بررسی قرار می‌دهد.
در فصــل 2 اشـخاصی را بررسـی می‌کنیـم کـه ایـن شـرکتها را رهبـری کرده‌انـد. در فصل‌هـای 3 تــا 6 ،چگونگــی رهبــری و ایجــاد شــرکتهایی متفــاوت بــا مقیاسهــای کمتــر موفــق را بررســی می‌کنیــم. در فصــل 7 ،بــه آنچــه بخــش فوق‌العــاده جذابــی از ســفرمان بــود، میرســیم (مطالعــه‌ی شــانس). مــا شــانس را تعریــف کردیــم، آن را سـنجیدیم، بـرآورد کردیـم کـه اگـر نمونه‌هـای 10X خوششـانس‌تر بودنـد (نبودنـد) چـه اتفاقـی رخ مـیداد و در یافتیـم کـه آنهـا در مـورد شـانس چـه کار متفاوتـی انجـام میدهنــد.

جیم کالینز نویسنده کتاب انتخاب عالی

چرا بعضی از شرکت‌ها، باوجود همه‌ی بحران‌ها بازهم جهش می‌کنند؟

در کتاب انتخاب عالی جیم کالینز و مورتن تی هانسن ضمن هشدار در مورد دنیای پر آشوب، سعی می کنند به این سوال اساسی پاسخ دهند که: چگونه برخی شرکت ها و رهبران، چنین دنیایی را فوق العاده خوب هدایت می کنند؟ رهبرانی که نه تنها واکنش نشان می دهند، بلکه خلق می کنند؛ نه تنها دوام می آورند، بلکه موفق می شوند، بلکه رشد می کنند؟

کالینز و هانسن با موشکافی و دقت وسواس گونه ای، سعی کردند پرده از این راز بزرگ بردارند و با آشکار کردن تضاد ها و شباهت های رهبران شرکت های 10X و شرکت های مقیاس، یاری رسان ما در در مدیریت بهتر آینده باشند. آن ها به سه عامل اساسی اشاره می کنند که رهبران 10XER را از رهبران شرکت های مقیاس متمایز می کند:

انضیاط متعصبانه: 10XERها ثبات غیرعادی در عمل نشان می دهند. ثبات در ارزش ها، اهداف، استاندارد های عملکرد و شیوه ها. آن ها کاملا پیگیر و سرسخت هستند، وسواس تمرکز دارند و در تمرکز در خواسته های خود انعطاف ناپذیرند.

خلاقیت تجربی: در هنگام مواجه با قطعیت نداشتن، 10XERها در درجه ی اول برای تعیین مسیر خود به افراد دیگر، خرد متعارف، شخصیت های مرجع یا افراد هم تراز توجه نمی کنند، بلکه عمدتا به سراغ شواهد تجربی می روند.

بدگمانی سازنده: 10XERها هشیاری پیش از حد خود را حفظ می کنند، به شدت نسبت به تهدیدات و تغییرات محیط خود هماهنگ می شوند، حتی وقتی که همه چیز خوب پیش می رود.

در حال بارگذاری ...