سبد خرید

کتاب قلاب (hooked) | نیر ایال | انتشارات هورمزد

خرید کتاب قلاب نوشته نیر ایال

کتاب قلاب؛ نیر ایال نویسنده و استاد دانشگاه استنفورد نویسنده کتاب راهی ساده ولی قوی برای کمک به مشتریان ارائه می دهد. با شناسایی برخی از اصول چگونگی کارکرد ذهن، احتمال ساخت محصولی با پذیرش بیشتر توسط مشتریان را افزایش خواهد داد.
با چهار مرحله قلاب (محرک، اقدام، پاداش و سرمایه گذاری) باعث شکل دهی عادت ها می شود. مدیران محصول، طراحان، کارآفرینان و کسانی که می‌خواهند مشتریان را نه تنها به استفاده از محصول خود ترغیب کنند؛ بلکه می خواهند آن ها را به خود وابسته کنند از راهکارهای کتاب قلاب استفاده کنند تا بتوانند در ذهن کاربرانشان جایگاه بیابند.

کتاب قلاب | نیر ایال و رایان هوور

کتاب قلاب؛ چگونه مشتریان را به محصولاتمان وفادار کنیم؟

نویسنده: نیرایال(Nir Eyal)، با همکاری رایان هوور‬؛ ‏‫ترجمه علی شه‌شناس ناشر: هورمزد
تعداد صفحه: 488
قیمت: 18000 تومان
قطع: رقعی
چاپ: دورنگ
شــــابک: 4-93-6958-600-978
نوبت چاپ: ششم، 1398

کتاب قلاب | نیر ایال | انتشارات هورمزد
 • فصل اول: قلمرو عادت
  فصل دوم: عامل محرک
  فصل سوم: اقدام
  فصل چهارم: پاداش متغیر
  فصل پنجم: سرمایه‌گذاری
  فصل ششم: کاربرد مدل قلاب
  فصل هفتم: آزمودن عادت- شرایط فرصت عادت سازی

نیر ایال نویسنده کتاب قلاب

نیر ایال (Nir Eyal) نویسنده، مدرس و کارآفرین آمریکایی اسرائیلی تبار است. او علاوه بر نگارش مطالبی در وبلاگ شخصی خود، برای تارنماهای آنلاینی نظیر فوربز، تک کرانچ و نیز روان‌شناسی امروز نیز مطلب می‌نویسد. موضوع این مطالب، ترکیبی از سه حوزه روان‌شناسی، فناوری و کسب‌وکار است. او معمولاً در مورد اثرات فناوری در ایجاد عادت در کاربران می‌نویسد.

تمـام پژوهش‌هـای علمـی و تجربیـات عملـی ایـن بررسـی‌ها، كـه طـی سـالهای مختلـف کسب شـده، منجـر بـه چـاپ كتابـی شـد بـه نـام قـلاب: «فراینـدی چهـار مرحلـه‌ای كـه شـرکت‌ها بـرای عـادت سـازی اسـتفاده می‌كننـد.»
شـرکت‌های موفـق، بـا اجـرای پیاپـی چرخـه‌ی قـلاب، بـه هـدف خـود می‌رسـند و كاربـران را بـدون اینكـه خودشـان بخواهنـد درگیـر می‌كننـد. آنهـا بـدون صـرف هزینه‌هـای هنگفـت بـرای تبلیغـات یـا ارسـال پیام‌هـای متعـدد، كاری می‌كننـد كـه کاربـران، بارهـا و بارهـا بـه سـراغ محصولاتشـان برونـد.
بــا چرخــه‌ی قــلاب، شــرکت‌ها بــه اهــداف خــود، کــه اســتفاده‌ی ناخواســته و مســتمر مشــتریان از محصــولات اســت، بــدون هزینــه‌ی تبلیغــات می‌رســند.
بـا بررسـی نمونه‌هـای متعـددی از شـرکتهای فنـاوری، در می‌یابیـم کـه قالب‌هـا همه‌جـا هسـتند؛ در نرم‌افزارهـا، ورزش‌هـا، فیلم‌هـا، بازی‌هـا و حتـی در شـغل مـا. در هـر تجربـه‌ای کـه بـه ذهـن می‌رسـد یافـت می‌شـوند. چهـار گام قالب‌هـا تقریبـا مـدل هـوك (Hook) چهارچـوب اصلـی فصـول ایـن کتـاب را تشـکیل می‌دهنـد.

در کتاب قلاب می آموزیم چگونه مشتریانمان را به محصولاتمان وفادار کنیم؟

کتاب قلاب | نیرایال و رایان هوور، منطـق بسـیاری از عادت‌هـای مـا در اسـتفاده از کالاهـا و خدمـات را شـرح می‌دهـد. مل هوک کتاب قلاب، به‌صـورت یـک ابـزار عملـی بــرای مبتکــران و کارآفرینــان در نظــر گرفته‌شــده اســت کــه هــدف آنهــا اســتفاده از عادتهــا بــرای توســعه‌ی محصــولات و خدمــات متناســب بــا خواســته‌ی مشــتریان اســت.

در کتاب قلاب پژوهش هــای مرتبــط بــا بینــش عملــی بررسی شــده و مدل هــای عملــی بــرای افزایــش شــانس موفقیــت كارآفرینــان گردآوری شــده اســت. هــوک، نیازهــای مخاطــب را بــا راه حل‌هــای شــركت، بــرای شــكل گیری یــک عــادت ارتبــاط می‌دهــد. هــدف، ایجــاد درک عمیقــی اســت كــه چگونــه محصــولات و خدمــات در طولانی‌مــدت مطابــق خواســته‌ی مخاطبــان تغییــر می‌كننــد و چــه عادت‌هایــی بــرای آن‌هــا بــه وجــود می‌آورنــد

نیر ایال و رایان هوور معتقدند طراحان محصول و خدماتی که ما بر حسب عادت از آن‌ها استفاده می‌کنیم را می خواهند.

چگونــه شــرکتهایی كــه محصولشــان، چیــزی جــز چنــد كــد ســاده‌روی صفحه‌نمایــش نیســت، قادرنــد ذهــن كاربــران را كنتــرل كننــد؟
چــه عواملــی باعــث می‌شــود بعضــی از ایــن کالاهــا، عادت‌ســاز شــوند؟
شــکل دادن بــه عادتهــا، بــرای بقــای بســیاری از كالاهــا ضــروری اســت. در دنیایــی كــه حجــم عظیمــی از عوامــل مختلــف، ذهن‌هــا را بــه خــود مشــغول می‌‌کننـد، شـركتها بایـد راهكارهـای مناسـبی داشـته باشـند تـا بتواننـد در ذهـن كاربرانشــان جایگاهــی بیابنــد.
داشـتن مشـتریان میلیونـی، به‌تنهایـی كافـی نیسـت، بلکـه شـركتها روزبـه‌روز بهتـر متوجـه می‌شـوند كـه ارزش اقتصـادی آن‌هـا بـه قـدرت عادت‌هایـی بسـتگی دارد كـه در ذهـن مخاطبـان خـود می‌سـازند. شـركتها بـرای اینكـه مشتریانشـان را بــه خــود وفــادار نگهدارنــد و محصولــی تولیــد كننــد كــه مــدام اســتفاده شــود، مشـتریان را نبایـد فقـط بـه اسـتفاده از محصـولات خـود ترغیـب کننـد؛ بلکـه بایـد آنهـا را بـه خـود وابسـته نماینـد.

کتاب قلاب؛ فرایند 4 مرحله‌ای برای عادت سازی محصول

دربارۀ کتاب بازاریابی محتوایی کاربردی بیشتر بدانیم: با مقدمه ای بر سئو UI , UX

علی شه شناس؛ در کتاب بازاریابی محتوایی کاربردی سعی داریم به بررسی محتوا و بازاریابی محتوا بپردازیم و با بررسی نمونه‌های موفق در سطح ایران و جهان راهنمایی کاربردی برای اجرای بازاریابی ارائه دهیم.

بازاریابی محتوایی کاربردی

چگونه از کتاب قلاب بهره ببریم

هــدف از طراحــی مــدل هــوک برقــراری ارتبــاط بیــن مشــکلات کاربــران و راه‌حل‌هـای طراحـان اسـت کـه بـه عـادت تبدیـل شـود. توجـه بـه نیاز مشـتریان و ارائــه‌ی راه‌حل‌هــای مناســب، قالبــی از طراحــی محصــول اســت.
بـا حرکـت کاربـران در مراحـل چرخـه‌ی هـوک، شـکل‌گیری عـادت بـا اسـتفاده از محصــولات ایجــاد می‌شــود. عبــور اثربخــش از مراحــل چرخــه‌ی هــوک، باعـث تبدیـل محرک‌هـای خارجـی بـه محرک‌هـای ذهنـی و داخلـی میشـود و همچنیـن چرخـه‌ی هـوک باعـث اسـتفاده‌ی مسـتمر کاربـران از خدمـات و محصــولات می‌شــود.

• عـادت ، رفتارهایـی اسـت كـه بـدون تفكـر آگاهانـه و یـا تفكـر بـه مقـدار خیلـی كـم انجـام می‌شـوند؛
• دسترســی و ســرعت انتقــال داده‌هــا، دنیــا را مكانــی بــرای شــكل‌گیری عادت‌هــای بیشــتر می‌كنــد؛
• تجارت‌هایــی كــه عادت‌هــای مشــتری را می‌ســازند، یــک مزیــت رقابتــی مهــم بـرای خـود ایجـاد می‌كننـد؛
• بـا توجـه بـه مـدل هـوک، یـک مشـكل و راه حـل آن تـا حـدی اسـتمرار می‌یابـد كـه تبدیـل بـه عـادت شـود؛
• مـدل هـوک، دارای چهـار مرحلـه اسـت: محـرک، كنـش، پاداش‌هـای متغیـر و ســرمایه‌گذاری.

نیر ایال نویسنده کتاب قلاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری ...