سبد خرید

کمال گرایی | شمشیری دو لبه برای انسان

کمال گرایی به مثابه شمشیری دو لبه برای انسان است؛ هم می تواند فرصتی باشد برای سازندگی هم تهدیدی باشد به قصد نابودکنندگی. اکثر مردم داشتن استانداردهای بالا را یک‌صفتبیشتر بخوانید...

در حال بارگذاری ...