سبد خرید

خلاقیت همان نوآوری نیست اما شما به هر دو آنها نیاز دارید

خلاقیت پوشش دهنده اختراعات و رشدی که توسط نوآوری انجام می شود نیست. با این حال، نوآوری بدون حضور افراد خلاق اتفاق نمی افتد. خلاقیت آفرینی یعنی افراد خارج ازبیشتر بخوانید...

در حال بارگذاری ...