سبد خرید

سبد خرید

کتاب قلاب (hooked) | نیر ایال | انتشارات هورمزد

خرید کتاب قلاب نوشته نیر ایال

کتاب قلاب؛ نیر ایال نویسنده و استاد دانشگاه استنفورد نویسنده کتاب راهی ساده ولی قوی برای کمک به مشتریان ارائه می دهد. با شناسایی برخی از اصول چگونگی کارکرد ذهن، احتمال ساخت محصولی با پذیرش بیشتر توسط مشتریان را افزایش خواهد داد.
با چهار مرحله قلاب (محرک، اقدام، پاداش و سرمایه گذاری) باعث شکل دهی عادت ها می شود. مدیران محصول، طراحان، کارآفرینان و کسانی که می‌خواهند مشتریان را نه تنها به استفاده از محصول خود ترغیب کنند؛ بلکه می خواهند آن ها را به خود وابسته کنند از راهکارهای کتاب قلاب استفاده کنند تا بتوانند در ذهن کاربرانشان جایگاه بیابند.

کتاب قلاب | نیر ایال و رایان هوور

کتاب قلاب؛ چگونه مشتریان را به محصولاتمان وفادار کنیم؟

نویسنده: نیرایال(Nir Eyal)، با همکاری رایان هوور‬؛ ‏‫ترجمه علی شه‌شناس ناشر: هورمزد
تعداد صفحه: ۴۸۸
قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان
قطع: رقعی
چاپ: دورنگ
شــــابک: ۴-۹۳-۶۹۵۸-۶۰۰-۹۷۸
نوبت چاپ: ششم، ۱۳۹۸

کتاب قلاب | نیر ایال | انتشارات هورمزد
 • فصل اول: قلمرو عادت
  فصل دوم: عامل محرک
  فصل سوم: اقدام
  فصل چهارم: پاداش متغیر
  فصل پنجم: سرمایه‌گذاری
  فصل ششم: کاربرد مدل قلاب
  فصل هفتم: آزمودن عادت- شرایط فرصت عادت سازی

نیر ایال نویسنده کتاب قلاب

نیر ایال (Nir Eyal) نویسنده، مدرس و کارآفرین آمریکایی اسرائیلی تبار است. او علاوه بر نگارش مطالبی در وبلاگ شخصی خود، برای تارنماهای آنلاینی نظیر فوربز، تک کرانچ و نیز روان‌شناسی امروز نیز مطلب می‌نویسد. موضوع این مطالب، ترکیبی از سه حوزه روان‌شناسی، فناوری و کسب‌وکار است. او معمولاً در مورد اثرات فناوری در ایجاد عادت در کاربران می‌نویسد.

تمـام پژوهش‌هـای علمـی و تجربیـات عملـی ایـن بررسـی‌ها، کـه طـی سـالهای مختلـف کسب شـده، منجـر بـه چـاپ کتابـی شـد بـه نـام قـلاب: «فراینـدی چهـار مرحلـه‌ای کـه شـرکت‌ها بـرای عـادت سـازی اسـتفاده می‌کننـد.»
شـرکت‌های موفـق، بـا اجـرای پیاپـی چرخـه‌ی قـلاب، بـه هـدف خـود می‌رسـند و کاربـران را بـدون اینکـه خودشـان بخواهنـد درگیـر می‌کننـد. آنهـا بـدون صـرف هزینه‌هـای هنگفـت بـرای تبلیغـات یـا ارسـال پیام‌هـای متعـدد، کاری می‌کننـد کـه کاربـران، بارهـا و بارهـا بـه سـراغ محصولاتشـان برونـد.
بــا چرخــه‌ی قــلاب، شــرکت‌ها بــه اهــداف خــود، کــه اســتفاده‌ی ناخواســته و مســتمر مشــتریان از محصــولات اســت، بــدون هزینــه‌ی تبلیغــات می‌رســند.
بـا بررسـی نمونه‌هـای متعـددی از شـرکتهای فنـاوری، در می‌یابیـم کـه قالب‌هـا همه‌جـا هسـتند؛ در نرم‌افزارهـا، ورزش‌هـا، فیلم‌هـا، بازی‌هـا و حتـی در شـغل مـا. در هـر تجربـه‌ای کـه بـه ذهـن می‌رسـد یافـت می‌شـوند. چهـار گام قالب‌هـا تقریبـا مـدل هـوک (Hook) چهارچـوب اصلـی فصـول ایـن کتـاب را تشـکیل می‌دهنـد.

در کتاب قلاب می آموزیم چگونه مشتریانمان را به محصولاتمان وفادار کنیم؟

کتاب قلاب | نیرایال و رایان هوور، منطـق بسـیاری از عادت‌هـای مـا در اسـتفاده از کالاهـا و خدمـات را شـرح می‌دهـد. مل هوک کتاب قلاب، به‌صـورت یـک ابـزار عملـی بــرای مبتکــران و کارآفرینــان در نظــر گرفته‌شــده اســت کــه هــدف آنهــا اســتفاده از عادتهــا بــرای توســعه‌ی محصــولات و خدمــات متناســب بــا خواســته‌ی مشــتریان اســت.

در کتاب قلاب پژوهش هــای مرتبــط بــا بینــش عملــی بررسی شــده و مدل هــای عملــی بــرای افزایــش شــانس موفقیــت کارآفرینــان گردآوری شــده اســت. هــوک، نیازهــای مخاطــب را بــا راه حل‌هــای شــرکت، بــرای شــکل گیری یــک عــادت ارتبــاط می‌دهــد. هــدف، ایجــاد درک عمیقــی اســت کــه چگونــه محصــولات و خدمــات در طولانی‌مــدت مطابــق خواســته‌ی مخاطبــان تغییــر می‌کننــد و چــه عادت‌هایــی بــرای آن‌هــا بــه وجــود می‌آورنــد

نیر ایال و رایان هوور معتقدند طراحان محصول و خدماتی که ما بر حسب عادت از آن‌ها استفاده می‌کنیم را می خواهند.

چگونــه شــرکتهایی کــه محصولشــان، چیــزی جــز چنــد کــد ســاده‌روی صفحه‌نمایــش نیســت، قادرنــد ذهــن کاربــران را کنتــرل کننــد؟
چــه عواملــی باعــث می‌شــود بعضــی از ایــن کالاهــا، عادت‌ســاز شــوند؟
شــکل دادن بــه عادتهــا، بــرای بقــای بســیاری از کالاهــا ضــروری اســت. در دنیایــی کــه حجــم عظیمــی از عوامــل مختلــف، ذهن‌هــا را بــه خــود مشــغول می‌‌کننـد، شـرکتها بایـد راهکارهـای مناسـبی داشـته باشـند تـا بتواننـد در ذهـن کاربرانشــان جایگاهــی بیابنــد.
داشـتن مشـتریان میلیونـی، به‌تنهایـی کافـی نیسـت، بلکـه شـرکتها روزبـه‌روز بهتـر متوجـه می‌شـوند کـه ارزش اقتصـادی آن‌هـا بـه قـدرت عادت‌هایـی بسـتگی دارد کـه در ذهـن مخاطبـان خـود می‌سـازند. شـرکتها بـرای اینکـه مشتریانشـان را بــه خــود وفــادار نگهدارنــد و محصولــی تولیــد کننــد کــه مــدام اســتفاده شــود، مشـتریان را نبایـد فقـط بـه اسـتفاده از محصـولات خـود ترغیـب کننـد؛ بلکـه بایـد آنهـا را بـه خـود وابسـته نماینـد.

کتاب قلاب؛ فرایند 4 مرحله‌ای برای عادت سازی محصول

دربارۀ کتاب بازاریابی محتوایی کاربردی بیشتر بدانیم: با مقدمه ای بر سئو UI , UX

علی شه شناس؛ در کتاب بازاریابی محتوایی کاربردی سعی داریم به بررسی محتوا و بازاریابی محتوا بپردازیم و با بررسی نمونه‌های موفق در سطح ایران و جهان راهنمایی کاربردی برای اجرای بازاریابی ارائه دهیم.

بازاریابی محتوایی کاربردی

چگونه از کتاب قلاب بهره ببریم

هــدف از طراحــی مــدل هــوک برقــراری ارتبــاط بیــن مشــکلات کاربــران و راه‌حل‌هـای طراحـان اسـت کـه بـه عـادت تبدیـل شـود. توجـه بـه نیاز مشـتریان و ارائــه‌ی راه‌حل‌هــای مناســب، قالبــی از طراحــی محصــول اســت.
بـا حرکـت کاربـران در مراحـل چرخـه‌ی هـوک، شـکل‌گیری عـادت بـا اسـتفاده از محصــولات ایجــاد می‌شــود. عبــور اثربخــش از مراحــل چرخــه‌ی هــوک، باعـث تبدیـل محرک‌هـای خارجـی بـه محرک‌هـای ذهنـی و داخلـی میشـود و همچنیـن چرخـه‌ی هـوک باعـث اسـتفاده‌ی مسـتمر کاربـران از خدمـات و محصــولات می‌شــود.

• عـادت ، رفتارهایـی اسـت کـه بـدون تفکـر آگاهانـه و یـا تفکـر بـه مقـدار خیلـی کـم انجـام می‌شـوند؛
• دسترســی و ســرعت انتقــال داده‌هــا، دنیــا را مکانــی بــرای شــکل‌گیری عادت‌هــای بیشــتر می‌کنــد؛
• تجارت‌هایــی کــه عادت‌هــای مشــتری را می‌ســازند، یــک مزیــت رقابتــی مهــم بـرای خـود ایجـاد می‌کننـد؛
• بـا توجـه بـه مـدل هـوک، یـک مشـکل و راه حـل آن تـا حـدی اسـتمرار می‌یابـد کـه تبدیـل بـه عـادت شـود؛
• مـدل هـوک، دارای چهـار مرحلـه اسـت: محـرک، کنـش، پاداش‌هـای متغیـر و ســرمایه‌گذاری.

نیر ایال نویسنده کتاب قلاب

دیدگاه

 
smilegrinwinkmrgreenneutraltwistedarrowshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  اشتراک در  
اطلاع از
در حال بارگذاری ...
 • ثبت نام
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا رمز عبور خود را وارد کنید. پس از آن یک لینک بازیابی رمز عبور در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.
question